LU FERINAND LOV

Lovačka udruga FERDINAND LOV je udruga čiji je cilj kvalitetno gospodarenje lovištem te organizirano bavljenje lovstvom. LU FERDINAND LOV usklađuje i unapređuje odnose na uzgoju, zaštiti, lovu i korištenju divljači te zaštiti prirode i čovjekova okoliša, unapređuje lovni odgoj i izobrazbu te razvija lovnu etiku među pučanstvom i članstvom.

Udruga također zajedno sa UČILIŠTEM FERDINAND – ustanova za obrazovanje odraslih za stjecanje obrazovanja za lovca, lovočuvara i ocjenjivača trofeja divljači, organizira stručna savjetovanja, seminare, predavanja i praktičnu nastavu mladim lovcima i lovnim pripravnicima u vidu izrade, prepoznavanja i održavanja lovnotehničkih i lovnogospodarskih objekata.

LU FERDINAND LOV osnovana je 2012.god. u Samoboru.

Udruga gospodari državnim otvorenim lovištem VI/2 „Đurđevačka bilogora“ površine 4379 ha.

Državno otvoreno lovište broj VI/2 Đurđevačka Bilogora je lovište brežuljkastog tipa, odnosno na prijelazu nizinskog i brdskog tipa lovišta. Lovište se nalazi u Koprivničko - križevačkoj županiji i manjim dijelom u Bjelovarsko – bilogorskoj županiji. Lovište se nalazi 100 km ( 50 minuta vožnje autom ) od Zračne luke - Zagreb, te 70 km od grada Varaždina, između Bjelovara i Đurđevca u mjestu Hampovica.

Lovište “Đurđevačka bilogora” jedino je od najboljih staništa za jelensku divljač i divlju svinju u Hrvatskoj. Dokaz kvalitete jelenske divljači koja obitava na ovim prostorima je i odstrel kapitalnih grla preko 220 CIC točaka.

Na području lovišta ima puno vodotoka te su samim time povoljni uvijeti za lov i uzgoj jelena običnog, srnu običnu i divlje svinje tijekom cijele godine, kao i fazana, zeca te posebno šljuke. Lovište je prekriveno šumom u 80 % svoje veličine i to grab, hrast, bukva i lipa dok ostalih 20% čine polja i livade.